ОРЪЖЕЕН КОМПЛЕКС

 

 

Курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

 

НАРЕДБА № Із-575 ОТ 2 МАРТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

Ръководител на курса: О.З. полковник Кръстьо Петров е един от най-изявените български специалисти в областта на съдебната балистика.Неговите познания за различни системи оръжия и боеприпаси се използват, както на регионално,така и на национално ниво.Забележителни успехи има при изследване на убийства и въоръжени грабежи. - проф. д-р на науките К.Бобев .

От 1990 г. о.з. полковник Кръстьо Петров води курсове за безопасно боравене с оръжие. Автор е на следните книги:

* Балистика на гладкоцевно ловно оръжие

* Боеприпаси за огнестрелно нарезно оръжие и тяхното криминалистично изследване

* Криминалистично изследване на гладкоцевни оръжия и газ сигнални пистолети

* Негово величество патронът 

Цена на курса: 300 лв.

Обучението включва:

Теоретична подготовка

1. Правила за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси. Правила за съхранение и поддържане на оръжието и боеприпасите - 4 учебни часа.

2. Видове леки стрелкови оръжия. Класификация. Боеприпаси за леки стрелкови оръжия. Спиращо действие и пробивна способност на куршумите - 4 учебни часа.

3. Основни тактико-технически данни на 9 мм пистолет "Макаров" и 9 мм пистолет "ЧЗ" - модел 75, и револвер с ударно-спускателен механизъм с двойно действие от система, с каквато разполага провеждащият курса, с калибър 38 Спешъл. Ред за непълно разглобяване и сглобяване на пистолет и боравене с револвер. Основни тактико-технически данни и ред за непълно разглобяване и сглобяване на гладкоцевна пушка Мосберг тип "помпа" - 4 учебни часа.

4. Правна подготовка - 2 учебни часа ; а) правни норми, регламентиращи дейностите с огнестрелно оръжие и боеприпаси (придобиване, съхранение и носене);б) правни норми, регламентиращи използването на огнестрелно оръжие.

5. Оказване долекарска помощ при наранявания с огнестрелно оръжие - 1 учебен час.

Практика по стрелкова подготовка

1. Стрелба с пистолет по гръдна фигура с кръгове (мишена № 4) на дистанция 25 м на открито или закрито стрелбище.

2. Брой боеприпаси за обучение:а) 96 броя 5,6 мм;б) 36 броя 9 x 18 мм ("Макаров");в) 54 броя 9 x 19 мм;г) 24 броя калибър 38 Спешъл;д) 8 броя калибър 12 Ga. - ловен патрон, снаряден със сачми.

3. Време за практическите занятия - 6 учебни часа 

"Страхът от оръжията е признак за забавено сексуално и емоционално съзряване."

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

I.  Общи положения

Стреля се само с технически изправни огнестрелни оръжия.

За стрелба с всяко огнестрелно оръжие се използват само боеприпаси, за които то е конструктивно предназначено. 

Всяко огнестрелно оръжие, преди да бъде проверено, се счита за заредено и с освободен предпазител! 

Показалецът на стрелящата ръка се поставя върху спусъка непосредствено преди изстрела.Във всички други моменти той трябва да е поставен извън спусковата скоба. 

Никога не се насочва огнестрелно оръжие към човек независимо от увереността, че то е празно. Това е допустимо само при намерение и право той да бъде прострелян или респектиран. 

Оръжието се проверява за наличието на патрон в патронника на цевта в следната последователност: 

  а) показалецът на стрелящата ръка е извън спусковата скоба и е поставен по нейното протежение;

  б) отделя се пълнителят;

  в) при освободен предпазител се отваря затворният блок и задължително се оглежда патронника на цевта за наличието в него на патрон;                                          

 г) оръжието се насочва в безопасна посока и се прави контролно спускане.

Забранява се гледането отпред в цевта на оръжието със затворен затвор, което не е проверено за наличие на боеприпаси. 

При зареждане на всяко оръжие цевта трябва да е насочена в безопасна посока, съобразно обстановката, а на територията на стрелбище – към мишение! Показалецът трябва да е извън спусковата скоба. 

Засечки при стрелба се отстраняват в следната последователност: оръжието се държи насочено в безопасна посока; изваждат се показалецът от спусковата скоба, пълнителят от оръжието и накрая патронът от патронника но цевта. 

При стрелба с две ръце с пистолет палецът на нестрелящата ръка не трябва да е зад затвора на оръжието, а да е поставен върху или до палеца на стрелящата, за да не бъде контузен. 

Забранява се да се предава заредено оръжие от едно лице на друго без поставен предпазител. При предаване на оръжие от едно лице на друго предаващият съобщава високо и ясно дали оръжието е празно, заредено или пълно.

Никога не се подава оръжие на друго лице с насочена към него или към подаващия цев. Дори оръжието да е празно, цевта трябва да сочи в безопасна посока. 

Стрелбата по цел, намираща се над бетон, камък, лед и вода е опасна, защото може да доведе до рикошети на куршумите или сачмите.

II.  На територията на стрелбище Лица, които не познават правилата за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси, не се допускат до стрелба! 

До стрелба с бойно огнестрелно оръжие срещу заплащане се допускат само лица, навършили 18-годишна възраст, които предварително са били инструктирани за тези правила за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие от съответното длъжностно лице на стрелбището.

Не се допускат до стрелба лица в нетрезво състояние, под влияние на наркотични средства или с явно психическо разстройство.

Забранява се продажбата и консумацията на алкохол на територията на стрелбища.

За всяко стрелбище, съобразно конструктивните му особености, се изготвя заповед относно специфичните правила за безопасност при провеждането на стрелби с посочени в нея  длъжностни лица.

Стрелба може да се провежда само в присъствието на треньор, инструктор, преподавател или друго длъжностно лице, посочено в заповедта . 

Ръководителят на стрелбата има право да отстранява от огневата линия всяко лице при нарушаване на правилата за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие.

Осигуряват се антифони за стрелящите и персонала на стрелбището за защита на слуховия апарат. Препоръчва се използването и на защитни очила (по възможност със странични предпазители) за избягване на нараняванията от изхвърлени гилзи, барутни частици, камъчета и  др. 

Оръжието се изважда от кобура, калъфа или транспортния куфар само на определените за това места.

Оръжието се насочва единствено от огневата линия към целта. Забранено е насочването му встрани и назад.

Влизането и излизането от огневата линия става само с разрешение на ръководещия стрелбата.

Стрелба може да се води след командата”огън”до командата”прекрати стрелбата”.

При команда “прекрати стрелбата” всички стрелящи трябва да спрат да стрелят и да изпразнят оръжията си.

Ако по време на стрелбата с пистолет или револвер се налага кратка почивка, задължително показалецът се изважда от спусковата скоба. Ръката с оръжието се сваля до ъгъл от около 45ْ спрямо тялото или се опира на плота, ако има такъв. Абсолютно недопустимо е насочването на оръжието към краката или пода на стрелбището непосредствено пред стрелящите.

След приключване на стрелбата оръжието се изпразва в следната последователност:

а) отделя се пълнителят, а при револверите се спуска барабанът и се изваждат гилзите;

б) проверява се за наличието на патрон в патронника на цевта на пистолетите и пушките;

в) прави се контролно спускане, като оръжието е насочено към мишените;

г) оръжието се поставя на предпазител и се полага според установения ред на стрелбището-на плота, на земята или на съответните масички с насочена към линията на мишените цев или се прибира в кобура или транспортния куфар.

Мишените се проверяват и гилзите се събират само след като всички стрелящи са проверили и положили своите оръжия и е подадена команда от ръководещия стрелбата.

Ако стрелящият счита, че не може сам да отстрани засечка, е необходимо да държи насочено оръжието към линията на мишените с изваден от спусковата скоба показалец и с вдигане на  свободната си ръка да сигнализира на ръководителя на стрелбата.

III. При  използване на оръжие в населени места

Забранява се стрелбата с бойни патрони  в движение от превозни средства в населени места.

Забранява се даването на предупредителен изстрел във въздуха с бойни патрони в населени места.

Предпазителят на зареденото оръжие се освобождава непосредствено преди стрпелбата.

Със заредено оръжие без поставен предпазител не се влиза и излиза от автомобили, не се преодоляват препятствия.

Когато служители от фирми, извършващи охранителна дейност, изпълняват служебните си задължения на мотоциклети или коне, личното им оръжие, при конструктивна възможност, трябва да бъде прикрепено към колана посредством пистолетно ремъче.

При стрелба от бойниците на бронирани автомобили предпазителят се освобождава и оръжието се зарежда само след като цевта е извадена извън бойницата и стои стабилно в нея.     Произвеждането на изстрел в купето на брониран автомобил може да има изключително тежки последици за хората, намиращи се вътре.

При движение с оръжие в ръка показалецът трябва да бъде изваден от спусковата скоба и оръжието да бъде насочено в безопасна посока.

Пробивната способност на куршумите, облечени с цяла ризница, е голяма. При стрелба от къси дистанции те почти никога не остават в тялото на лицето, срещу което се използват. Раневия канал има входящ и изходящ отвор, затова винаги задължително се преценява какво има зад лицето, което ще бъде обстрелвано, дали там няма странични лица, които да бъдат ранени или убити.

Пистолетът за охрана и самоохрана се носи в кобур по тялото без патрон в цевта.

Забранено е оръжие да се оставя без надзор в паркирани автомобили и на места, до които имат достъп странични лица.

След престрелка, ако опасността е преминала и нищо вече не застрашава живота на стрелящия или на други лица, задължително се обезопасява оръжието. То се поставя на предпазител, а пистолетите и револверите освен това се прибират в кобура!

Прави се необходимото за своевременно оказване на медицинска помощ на ранените. До идването на линейка по възможност се поставят пристягащи превръзки, за да се спре кръвотечението.

Веднага се уведомяват органите на полицията и се вземат мерки за запазване на местопроизшествието.

ВИДОВЕ ЛЕКИ СТРЕЛКОВИ ОРЪЖИЯ. КЛАСИФИКАЦИЯ. БОЕПРИПАСИ ЗА ЛЕКИ СТРЕЛКОВИ ОРЪЖИЯ. СПИРАЩО ДЕЙСТВИЕ И ПРОБИВНА СПОСОБНОСТ НА КУРШУМИТЕ.

I. Пистолет “ Макаров “ кал. 9х18

Показатели                                          Мярка              Стойност
Калибър mm 9
Използвани патрони 9mm “Макаров”  
Дължина на цевта mm 93
Дължина на пистолета mm  161
Маса без пълнител kg 0,730
Вместимост на пълнителя бр. 8

                                                                                                                                                

Назначение и бойни свойства на пистолета

1. 9-mm пистолет Макаров е лично оръжие, което служи за поразяване на противника на малки разстояния.  Огънят на пистолета е най-ефикасен на разстояния до 50m. Пробивната сила на куршума се запазва до 350m. Огънят с пистолета се води с единични изстрели. Бойна скорострелност на пистолета – 30 изстрела в минута.Тегло на пистолета със зареден пълнител – 0,810 kg

2. За стрелба с пистолета се използват 9-mm пистолетни патрони. Начална скорост на полета накуршума – 315 m/s.При стрелба патроните се подават в патронника от пълнител с вместимост 8 патрона.

Общо устройство и работа на частите на пистолета

3. Пистолетът няма сложно устройство, има малки размери, удобен е за стрелба и носене и винаги е готов за действие. Пистолетът е самозареждащо се оръжие. Презареждането му при стрелба става автоматично. Автоматичността на пистолета е основана на принципа на използване на отката на свободния затвор. Затворът и цевта не са съединени. Сигурността на затварянето на канала на цевта при изстрел се постига от голямата маса на затвора и силата на възвратната пружина. Благодарение на наличието на самовзвеждащ се ударно-спускателен механизъм от ударен тип може бързо да се открива огън чрез непосредствено натискане на опашката на спускателния лост без предварително взвеждане на чукчето.

Безопасността при работа с пистолета се осигурява със сигурно действащ предпазител. Пистолетът има предпазител, разположен в лявата част на затвора. Освен това чукчето автоматично застава на предпазителния зъб под действието на бойната пружина след спускане на чукчето (“отбой” на чукчето) и при свободен спускателен лост.

Чукчето под действието на извития (предпазителния) край на широката пластинка на бойната пружина е обърнато под малък ъгъл от затвора (това е положението “отбой” на чукчето) така, че зъбът на запъвача да бъде върху предпазителния зъб на чукчето.  

След като спускателният лост бъде освободен, спусковата тяга под действието на тясната пластинка на бойната пружина се измества в задно крайно положение. Лостът за взвеждане и запавачът падат надолу, запъвачът под действието на своята пружина се притиска към чукчето и чукчето автоматично застава на предпазителния зъб.

4.  Пистолетът се състои от следните главни части и механизми:

-  ложа с цев и спускова скоба;

-  затвор с ударник, изхвъргач и предпазител;

-  възвратна пружина;

-  ударно-спускателен механизъм;

-  ръкохватка с винт;

-  затворна задръжка;

-  пълнител.

5.  За произвеждане на изстрел е необходимо да се натисне спусъкът с показалеца. При това чукчето удря по ударника, който разбива капсула на патрона. В резултат на това се възпламенява барутния заряд и се образува голямо количество барутни газове. Под действие на налягането на барутните газове куршумът се изхвърля от канала на цевта. Под действието на газовете, които се предават чрез  дъното на гилзата, затворът се отмества назад, като задържа с изхвъргача гилзата и свива възвратната пружина. Гилзата, като срещне отражателя, се изхвърля през прозорчето на затвора. При отместването в задно крайно положение затворът завърта на осите чукчето назад и го поставя на бойния зъб. След като достигне задно крайно положение, под действието на възвратната пружина затворът се връща напред. При движението напред посредством дотиквача затворът изважда от пълнителя поредния патрон и го дотиква в патронника. Каналът на цевта се затваря от свободния затвор и пистолетът е готов отново за стрелба.

За произвеждане на следващия изстрел трябва да се освободи спусъкът, а след това отново да се натисне. Така стрелбата ще се води до пълното изразходване на патроните в пълнителя.След като бъдат изразходвани всички патрони от пълнителя, затворът се задържа от затворната задръжка и остава в задно положение.

II. Пистолет “ CZ –75 ”, “ CZ-85 “ кал. 9х19

1. “ CZ-75 “ е създаден в средата на 80-те години от братята Йозеф и Франтишек Коуцки, като армейско и полицейско оръжие. Конструкторите избират стандартния за страните на НАТО 9-mmпатрон Parabellum.

 

Показатели                             Мярка            Стойност
Калибър                                mm 9
Използвани патрони 9mm Parabellum  
 Обща дължина mm 206
Дължина на цевта mm 120
Маса                                            kg 1,0
Вместимост на пълнителя бр. 15

 CZ 75

“CZ-75 “ работи при използване отката на затвора при къс ход на цевта. Заключването на цевта към затвора се осъществява по познатия “ браунингов “ способ – с помощта на два напречни     издатъка на цевта и два напречни канала в затворния блок. Под патронника е изработена пета, през профилния отвор на която преминава напречна ос. След изстрел, цевта и затворът политат  заключени назад под действие на откатната сила. Когато куршумът напусне цевта и налягането в нея намалее, задната и част “ пропада “ надолу и отключва затвора. Цевта спира своето движение, а затворът под действие на намалената откатна сила се придвижва в задно крайно положение. При обратното си движение напред, под действие на възвратната пружина, затворът  захваща нов патрон и го дотиква в патронника.

Пистолетът има удобна ръкохватка и благодарение на ергономичните извивки стои много стабилно в дланта. Спусковата скоба е разширена и набраздена в предната си част. За разлика от  много други пистолети, “ CZ-75 “ е със заоблени ръбове, което му позволява удобно да се носи под  дрехи и в кобури с различна конструкция. Характерна особеност на пистолета е увеличената вместимост на пълнителя-15 патрона. Допълнителен патрон може да се носи безопасно в цевта, благодарение на двойнодействащия ударно-спусков механизъм.
2. “CZ-85 “ се появява на пазара през 1985г. и е усъвършенствана версия на модела “ 75”. Въпреки  голямата им прилика, новият пистолет има някои съществени разлики. По важните от тях са:

-  двустранно разположение на лоста на предпазителя, което създава удобство при боравене с лявата и с дясната ръка;

-  двустранно разположение на лоста на затворната задръжка, което облекчава смяната на пълнителя в сложна обстановка;

-  наличие на автоматичен предпазител на ударника, който позволява нанасяне на удар по капсула само при напълно натиснато спусково лостче.

Принципът на работа и общото устройство на пистолета не се различават от тези на “ CZ-75 “.    

III. Револвер “ Smith & Wesson “ кал. 357 М , дължина на цевта 4”

 

Показатели                                     Мярка                        Стойност
Обща дължина mm 190
Дължина на цевта mm 105
Тегло                                         kg 1,3
Използвани патрони 357 Magnum 5 нареза, лявовъртящи
Вместимост на барабана бр. 7
Начална скорост m/s 437

 1. Револвер “S&W “ е американско производство със спусково-ударен механизъм с двойно действие.

Притежава 7-заряден, ляво въртящ се барабан. Механизмът му за завъртане се състои от спусков  лост, ударно петле и зъбно колело. При изтегляне на петлето в задно крайно положение, зъбното  колело превърта барабана като петлето остава застопорено от спусковия лост. При натискане на спусъка петлето полита напред и нанася удар върху иглата, която възпламенява капсула.        Барабанът се отваря наляво посредством натискането бутона на фиксатора. Зареждането става само с насочено надолу дуло. Патроните се поставят в патронните гнезда и барабанът се затваря в работно положение до изщракване. Револверът има централен пружинен екстрактор за отделяне на отделените гилзи.

2. Ако барабанът не се е затворил напълно в гнездото си, механизмът се блокира, което не дава възможност да се възпроизведе изстрел. Когато петлето е в крайно задно положение, барабанът не може да се извади.

3. Револвер с боеприпас 357М има възможност да  използва и боеприпас 38SP, но обратното не е възможно. Калибър 357 Magnumе с усилен заряд, което предполага по-голяма начална скорост и по-точна стрелба на дълга дистанция.     

 

III. Ловна гладкоцевна пушка тип помпа “ Mosseberg “ by “Maverick “ mod.88, кал.12

 

1. Помпа “ Mosseberg“ е с тегло 2,800kg. Тя е за обикновени патрони 12/70. Вместимостта на подцевния й тръбен магазин е 5 патрона. Този модел е с две цеви с дължини съответно 500mm и 770mm.
Прикладът и полуложата са синтетични. Полуложата има оребряване тип “ Уинчестър “, за по-добър хват.

2. Зареждането става посредством издърпването на полуложата в крайно задно положение и

връщането й в първоначално състояние. Помпата е готова за възпроизвеждане на изстрел, като

след всеки изстрел се зарежда ръчно. При презареждане се отделя изстреляната гилза и в патронника влиза нов патрон.

Предпазителят на “ Mossberg“ се намира в основата на предпазната скоба. При наличието на патрон в патронника и включен предпазител не се възпроизвежда изстрел.

3. Помпата може да бъде използвана освен за охранителна дейност и за ловни цели.

 

 

При охранителна дейност се използват патрони ПКС и ПКК, съответно с каучукови сачми и бренекета, а за ловни цели всички стандартни патрони 12 калибър.

mossberg pompa 590 mariner 12/76 20" synth 5c - Bignami

 

РЕД ЗА НЕПЪЛНО РАЗГЛОБЯВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ НА ПИСТОЛЕТ.

I. Непълното разглобяване на пистолета се извършва в следния ред:

1) Изважда се пълнителят от основата на ръкохватката.Като се държи пистолетът с дясната ръка за ръкохватката, с палеца на лявата ръка се натиска ключалката на пълнителя назад докрай, като едновременно с това с показалеца на лявата ръка се издърпва издадената част на капачката на пълнителя и се изважда пълнителят от ръкохватката.
След това се проверява дали в патронника има патрон, за което предпазителят се изключва ( натиска се флагчето надолу ), издърпва се с лявата ръка затворът в задно положение, поставя се на затворната задръжка и се преглежда патронникът. Като се натиска с палеца на дясната ръка затворната задръжка, освобождава се затворът.

2) Отделя се затворът от ложата. Като се хване пистолетът с дясната ръка за ръкохватката,

с лявата ръка се издърпва спусковата скоба надолу и като се завърти наляво, опира се в ръкохватката така, че да се задържи в това положение. При по-нататъшното разглобяване тя се задържа в придаденото положение с показалеца на дясната ръка.
С лявата ръка се издърпва затворът в задно крайно положение и като се повдигне задният му край, осигурява му се възможност да се придвижи напред под действието на възвратната пружина. Отделя се затворът от ложата и спусковата скоба се поставя на мястото й.

3) Снема се възвратната пружина от цевта. Като се придържа ложата с дясната ръка за

ръкохватката и завъртайки възвратната пружина с лявата ръка към себе си, тя се снема от цевта.

II. Сглобяването на пистолета след непълно разглобяване се извършва по обратен път.

1) Надява се възвратната пружина на цевта. Като се хване ложата за ръкохватката с

дясната ръка, с лявата ръка се надява възвратната пружина на цевта, но непременно с

онзи край, в който крайната витка има по-малък диаметър в сравнение с другите витки.

2)Поставя се  затворът на ложата. Като се придържа ложата за ръкохватката в дясната

ръка, а затворът с лявата, вкарва се свободният край на възвратната пружина в канала на затвора и се изтегля затворът в задно крайно положение така, че дулната част на цевта да премине през канала на затвора и да излезе навън. Отпуска се задният край на затвора върху ложата така, че надлъжните издатъци на затвора да се поместят в улеите на ложата, и като се притиска затворът към ложата, той се освобождава. Под действието на възвратната пружина затворът се връща бързо в предно положение. Включва се предпазителят ( флагчето се повдига нагоре ).

Забележка:   За съединяване на затвора към ложата не е задължително спусковата скоба да сe издърпва надолу и да се завърта. Необходимо е при това, като се издърпа затворът в крайно задно положение, задният му край да се повдигне нагоре докрай така, че да не стане затъкване на долната предна стена на затвора в гребена на спусковата скоба, който ограничава движението на затвора назад.

3) Поставя се пълнителят в основата на ръкохватката.Като се придържа пистолетът с

дясната ръка, с палеца и показалеца на лявата ръка се поставя пълнителя в основата на

ръкохватката през долното прозорче на основата на ръкохватката. Натиска се капачката на пълнителя с палеца така, че ключалката ( долният край на бойната пружина ) да излезе зад издатъка на стената на пълнителя; при това трябва да се чуе щракане. Удари с длан по пълнителя не се допускат.

https://youtu.be/pSpqsYO0cP4

III. Проверява се дали пистолетът е сглобен правилно след непълното разглобяване.

Изключва се предпазителят. Издърпва се затворът в задно положение и се отпуска. Затворът, след като се измести малко напред, застава на затворната задръжка и остава в задно положение. Като се натиска с палеца на дясната ръка затворната задръжка, затворът се освобождава. Под действието на възвратната пружина той трябва енергично да се върне в предно положение, а чукчето да остане на бойния зъб. Включва се предпазителят. Чукчето трябва да се отдели от бойния зъб и да се блокира.

РЕД ЗА НЕПЪЛНО РАЗГЛОБЯВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ НА ПУШКА ТИП ПОМПА.                                         

  1. Преди да престъпим към разглобяване на помпата, проверяваме за наличието на патрон в патронника. След това развиваме болта, който държи цевта към ложата. Цевта се отделя от блока.
  2. Сглобяването се извършва в обратен ред. Цевта се поставя в блока, след това се завива болта.        За да проверим дали сме сглобили правилно презареждаме помпата без боеприпас, след което даваме контролен изстрел. Помпата е насочена в посока на мишените в стрелбището. Накрая оставяме на предпазител.  

БОЕПРИПАСИ

Използваните патрони на носените пистолети трябва да са с голяма спираща и пробивна способност.

Целта е да могат бързо и надеждно да спрат устрема на агресивен нападател и успешно да поразяват цели, намиращи се зад леки прегради.

Спиращата способност се изразява чрез интервала от време от момента на попадане на куршума в тялото до възникването на шок, който не позволява оказване на съпротива от поразения. Като нейни синоними се използват понятията “ стопираща способност “ или “ шоков ефект “. Спиращата способност зависи от много фактори, най-важните от които са:

-   калибърът и масата на куршума;

-   формата на куршума и материала за неговото изработване;

-   скоростта на летене на куршума;

-   мястото на поразяване.

Калибърът и масата на куршума са свързани в право пропорционална зависимост, т.е. колкото по-голям е калибърът, толкова масата на куршума е по-голяма. По-тежкият куршум се изстрелва с по-малка скорост, но за сметка на това съхранява получената кинетична енергия на по-голямо разстояние на своя полет. По-тежките куршуми изискват съответно по-голямо количество барутен заряд. Високата им поразяваща способност се обуславя от голямото им напречно сечение. Такива куршуми имат обикновено голяма спираща способност.
През 1935г. в американската литература се появява една приблизителна формула за определяне на спиращата способност на куршума C:

C = 0,178 mVFS,

 

Където mе масата на куршума, g;

V– скоростта на летене на куршума в момента на попадението в целта, m/s;

F – напречно сечение на куршума,сm²;

S – коефициент на формата на куршума ( от 0,9 за облечените куршуми до 1,25 за експанзивните куршуми ).

Очевидно е, че по-голяма спираща способност притежават куршуми с по-голяма маса, скорост на летене и напречно сечение. За разлика от това, френски специалисти свързват спиращата способност в право пропорционална зависимост от челната площ и кинетичната енергия на куршума. Други автори считат, че за спиращата способност единствено може да се съди по кинетичната енергия на куршума, която се определя по формулата:

                                                                               mV ²

 

Е = ---------- , J ( джаула ),

                                                                                 2

където me масата на куршума, kg;

V – измерената скорост на летене на куршума в определения момент,m/s.

В литературата се използва най-често понятието “ дулна енергия “, Това е кинетичната енергия, измерена непосредствено при излитане на куршума от цевта.

Изчислено е, че за нуждите на самоотбраната, минималната необходима енергия е 80 J. С нея може да се нанесе смъртоносно нараняване на човешкия организъм.

Челната повърхност е важен показател при определяне поразяващата способност на куршума. Заоблените куршуми имат по-голяма челна площ и при съприкосновение с преграда по-лесно отдават кинетичната си енергия. За разлика от тях, островърхите куршуми лесно преодоляват преградите, оставяйки в тях само част от кинетичната си енергия.

При съприкосновение с прегради, някои куршуми се деформират силно и рязко увеличават челната си площ. Такива са необлечените, полуоблечените или тези с отвор на челото ( експанзивните ). Те имат значително по-голяма спираща способност в сравнение със спиращата способност на облечените куршуми, които се деформират в малка степен.

Скоростта на летене на куршума в момента на съприкосновението му с целта е важно условие за осигуряване на необходимата кинетична енергия. Колкото разстоянието от мястото на изстрела до целта е по-голямо, толкова по-малки са скоростта на летене и кинетичната енергия на куршума. Такива куршуми имат по-малка спираща сила от тези, изстреляни от близко разстояние.   

Мястото на поразяване е от изключително значение. В човешкия организъм има уязвими точки, които при поразяване предизвикват шоков ефект. Ако не възникне мигновена смърт, мигновено се сломява агресивността на поразения. Такива точки са далакът, сърцето, главата и др.

Пробивната способност на куршума е възможността му да проникне на определена дълбочина в поразеното тяло. Счита се, че минималната дълбочина за проникване на куршума в жива тъкан трябва да бъде над 35 mm. В каталозите много често могат да се намерят данни за проникващата способност на куршумите в чамова дъска.

 

Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1

 

ВЪПРОСНИК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

 

1. Правни норми, регламентиращи придобиването, съхранението и носенето на огнестрелно оръжие. Наказателна и административна отговорност при нарушаването им.
2. Правни норми, регламентиращи използването на огнестрелно оръжие. Неизбежна отбрана. Крайна необходимост. Задържане на лице, извършило престъпление.
3. Правила за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси.
4. Правила за съхранение на оръжието и боеприпасите.
5. Правила за поддържане на оръжието.
6. Видове стрелкови оръжия. Класификация. Типове ударно-спускателни механизми, типове предпазители.
7. Боеприпаси за стрелкови оръжия. Класификация.
8. Спиращо действие и пробивна способност на проектилите.
9. Основни тактико-технически данни на пистолети с ударно-спускателен механизъм с единично/двойно действие (SA/DA) и пистолети от типа безопасно действие (Safe Action) от система, с каквато разполага провеждащият курса.
10. Основни тактико-технически данни на револвер с ударно-спускателен механизъм с двойно действие от система, с каквато разполага провеждащият курса, с калибър 38 "Спешъл".
11. Ред за непълно разглобяване и сглобяване на пистолети с ударно-спускателен механизъм с единично/двойно действие (SA/DA) и пистолети от типа безопасно действие (Safe Action) от система, с каквато разполага провеждащият курса.
12. Основни тактико-технически данни и ред за непълно разглобяване и сглобяване на гладкоцевна пушка тип "помпа".
13. Рани от огнестрелни оръжия.
14. Оказване на долекарска помощ при огнестрелни наранявания.
15. Правила за безопасност при снарядяване на боеприпаси.

facebook